Задачи - УПП, Седмица 6, 10.11.2023

GitHub classroom: classroom.github.com/a/BBLlWMOy

Задача 1

Първо получавате две цели положителни числа: N и M. След това ще получите редица числа, първите ще отговарят на матрица NxM (N реда, M стълба), вторите на матрица MxN. Трябва да умножите първата матрица по втората, както следва обикновенното правило за умножение ред по стълб и да изкарате резултата на екрана.

N и M са между 1 и 60.

Пример:

Вход Изход
4 3
8 1 9
0 3 0
4 7 5
6 9 0
9 5 7 3
6 7 2 0
1 3 3 7
87 74 85 87
18 21 6 0
83 84 57 47
108 93 60 18

Задача 2

Разглеждаме числатата от 0 до N. За всяко число знаем колко интервала го включват (покриват). Тоест в 0 1 1 0 означава, че 0 интервала “покриват” числото 0, един интервал покрива числото 1, един интервал покрива числото 2 и 0 покриват числото 3.

Търси се колко различни интервала имаме. Не различаваме между два долепени интервала и един дълъг интервал.

От входа получаввате N (от 1 до 30), и след това N на брой числа: броя покриващи интервали за всички числа от 0 до N-1.

Примери:

Вход Изход
5
1 1 0 1 1
2
5
1 2 1 2 1
3
5
9 5 2 9 0
16
11
1 1 2 3 2 2 4 2 1 1 1
5

Задача 3

Трябва да имплементирате дигитална версия на морски шах. Всяка клетка е номерирана от 1 до 9, както на мобилен телефон или калкулатор.

В началото изкарвате (празното) игрално поле, първо играе Х, след това О, и се редуват докато не завърши играта. След като един играч избере своя ход, трябва да покажете игралното поле. Ако след това излезе, че някой играч е спечелил, трябва да изкарате “PLAYER wins!” (където PLAYER е X или O) и да спрете програмата.

В случай, че игралното поле се запълни и никой не е спечелил, след последното му изкарване трябва да върнете “Draw!” и да спрете програмата.

Пример: Смесен вход/изход, вход е означен с “$ “ преди него

  
  
  
$ 5
  
 X 
  
$ 9
  
 X 
 O
$ 3
 X
 X 
 O
$ 7
 X
 X 
O O
$ 1
X X
 X 
O O
$ 8
X X
 X 
OOO
O wins!

Бонус: направете го да работи с NxN брой клетки, като N е число между 1 и 50.

Задача 4

Имплементирайте играта chomp: представете си, че имаме един шоколад, разделен на NxM квадратчета. Всеки играч избира квадратче (координати), след това изяжда всички парчета, които са в дясно или надолу от квадратчето. Играчът, който изяде квадратчето в горния ляв ъгъл губи играта.

От входа получавате две числа, N и M, това е броя редове и колони в шоколада. След това изкарвате шоколада, като с # маркирате неизядено квадратче, а с шпация - изядено. Редуват се първия и втория играч, като всеки въвежда две числа - координати в шоколада (между 1 и N за реда и 1 и M за колоната). Когато някой изяде парчето в горния ляв ъгъл, програмата изкарва “PLAYER wins!” (PLAYER е 1 или 2) и спира изпълнение.

Пример Смесен вход/изход, вход е означен с “$ “ преди него

4 5
#####
#####
#####
#####
$ 3 5
#####
#####
#### 
#### 
$ 4 2
#####
#####
#### 
#  
$ 1 2
#  
#  
#  
#  
$ 2 1
#  
   
   
   
$ 1 1
   
   
   
   
2 wins!

Задача 5

Тази задача е много трудна, proceed with caution!

Ще имплементираме програма, която “симулира” един елементарен компютър. Компютъра ни, като всеки друг, работи само и единствено с цели неотрицателни числа. Неговата (използваема) памет е разделена на две части: два “регистъра”, наречени А и B, и “RAM” памет (един масив) с 128 стойности.

В началото въвеждаме програма (разбира се това са числа), която трябва да бъде поставена в RAM паметта. Първото число е инструкция, следващите няколко числа са нейни аргументи, и след това имаме друга инструкция. Започваме изпълнение от началото на паметта, след като изпълним една инструкция, изпълняваме тази директно до нея, и така докато не стигнем инструкцията “EXT”. В такъв случай, изкарваме стойността в регистър B и спираме програмата.

Това са командите, описани във формата “D - A B C”, като D е число, съответстващо на инструкцията с име A (името го използваме за нас, в кода то не присъства) и аргументи след името B и C. MEMORY е число, съответстващо на индекс (адрес) в паметта на компютъра (между 0 и 127), а VALUE е произволна числова стойност.

В началото получавате N, това са броя числа, които съставят цялата програма. След това се въвеждат N числа, които са цялата програма.

Ако по време на изпълнение стигнете до инструкция, която не е дефинирана, изкарвате “Error: undefined instruction!” и спирате програмата. Ако някой аргумент е индекс в паметта, обаче стойността му е извън обхвата на паметта, изкарвате “Error: invalid memory address!” и спирате програмата.

Ако няма грешка и програмата успешно стигне до EXT инструкция, както беше казано, изкарваме на екрана стойността в регистъра B.

Примери:

Вход Изход
3 10 8 0 Error: undefined instruction!
3 5 8000 0 Error: invalid memory address!
6 1 3 7 3 0 958 959
17 5 9 8 6 1 8 3 9 5 9 9 2 7 8 0 91461 772000 863461

question Какво прави последната програма?

Бонус: направете програми за симулаторния компютър, които

 1. умножават числата 87401 и 37
 2. намира сумата на числата 87, 305, 2, 612, 222