Задачи - УПП, Седмица 3, 20.10.2023

GitHub classroom: classroom.github.com/a/JgMSXuCf

Тема: цикли


Задача 1 - Степенуване

Получавате цяло число x и цяло положително число n, трябва да върнете x на степен n-та.

Примери

Вход Изход
0 0 1
-2 3 -8
4 1 4

Задача 2 - Progress bar

Получавате цяло число x, което е по-голямо или равно на 1, и на всеки ред трябва да изкарате един “progress bar”, чиято дължина се увеличава с всеки изминал ред. На практика, този “progress bar” трябва да бъде една права, съставена от знакът #, която трябва с всеки изминал ред да се удължава с един знак. В началото прогресът е 1 и продължава до x включително.

Примери

Вход Изход
3 #
##
###
5 #
##
###
####
#####

Бонус

Направете дължината на този progress bar фиксирана на 10 знака, и въведеното x да определя след колко реда трябва да запълним progress bar-а. Този път, прогресът започва от 0.

Примери

Вход Изход
1 ##########
2 #####
##########
3 ###
######
##########
10 #
##
###
20
#
#
##
##
###

Задача 3 - Endless program with an end

От входа получавате букви, не се знае колко. На нов ред, за всяка буква, трябва да върнете “letter” ако е латинска буква, “digit” ако е цифра и “other” ако не е нито едно от двете. Обаче, буквата ^ има специално значение, когато я получим трябва програмата да свърши изпълнение.

Примери

Вход Изход
a 8 ) b ^ letter
digit
other
letter

Задача 4 - Premature end

Ще получите максимум 10 цели числа, трябва (целочислено) да разделите числото 65536 на всяко от въведените числа. Но, когато получите числото 0, веднага трябва да спрете вземане на числа от входа. Финално, изкарайте резултата от всички тези деления.

Упътване: Използвайте break.

Примери

Вход Изход
65536 0 1
2 4 3 0 2730
199 2 2 1 -1 1 3 1 10 1 -2

Задача 5 - Stop test

Получавате букви, незнайно колко. Трябва да броите колко от тях са малки букви, колко са главни и колко са цифри.

В момента в който получите $ трябва да спрете приемане на букви и да изкарате

Lowercase: X Uppercase: Y Digit: Z

където X, Y и Z са съответните бройки. Обаче, ако получите буква, която не е малка, главна, цифра или $, трябва моментално да спрете изпълнението на програмата, без да отпечатвате нищо.

Упътване: Използвайте return.

Примери

Вход Изход
a b A 9 n 3 $ Lowercase: 3 Uppercase: 1 Digit: 2
J h 8 8 @

Задача 6 - Глупави сметки

От входа получавате букви, това ще са “команди”, като при всяка буква трябва да направите различно действие:

След всяка операция трябва да изкарате сегашната стойност на числото. Обаче, ако се въведе буква, за която няма дефинирана операция (не е команда) трябва да изкарате “Invalid command!” и да не изкарвате сегашната стойност на числото.

Упътване: Използвайте switch, default и continue.

Примери

Вход Изход
l l m q r & 30
60
-291
84681
42340
s 34 c p s 2 ^ r & 34
39304
39398
2
Invalid command!
1

Задача 7 - Безсмислена “тивност”

Получавате от входа число с плаваща запетая. Ако числото е положително изкарвате на екрана “Positive”, ако е отрицателно “Negative” и ако е 0 спирате програмата. Тоест, докато числото на входа не е 0, продължавате да приемате вход и да изкарвате “Positive” и “Negative”.

Първоначалната стойност на числото е 3.14159 и трябва в началото да изкарате “Positive”.

Упътване: Използвайте do-while.

Примери

Вход Изход
9.1 -22.0 0 Positive
Positive
Negative

Задача 8 - Дигитален часовник

Работите върху софтуер на един дигитален часовник, като ще трябва да запазите сегашния час и минути (които първоначално са “00:00”). Получавате букви (команди), като на всяка трябва да извършите някакво действие:

Примери

Вход Изход
t c 19 t c 3 t c f f f 0:1
19:1
19:3
7:3 PM
19:3
7:3 PM

Задача 9 - BASIC maze

Това е една популярна тестова програма на (много стари) компютри, които са идвали с интерпретатор на езика BASIC:

10 PRINT CHR$(205.5+RND(1));:GOTO 10

Задачата е да я пресъздадем, тоест на 20 реда трябва да има по 20 букви, като всяка буква е, на случаен принцип, / или \ .

Упътване: Формално никога не се преподават или изискват случайни стойности, затова ги показвам сега:

Най-отгоре на сорс-файла добавете нужната библиотека:

#include <stdlib.h>
#include <ctime>

След това, в main, преди да използвате случайни стойности, трябва да “инициализираме системата”:

srand(time(NULL));

С функцията rand() получавате случайна положителна стойност, може да я ограничите до две стойности с модулно деление, rand() % 2.

Примерен изход Нямаме вход, вашия изход няма да изглежда напълно еднакъв

////\/\\////\\/////\
\\/\\\\\\\/\////\///
\\\///\\\//\\\/\//\/
/\/\////\\\//\\\/\\\
//\/\////\\\\\///\\/
/\\\\\\/\\/\\\/\///\
/////\\\\\\/\\/\////
\//\//\\\///\\\\\\\\
\\\\//\\////\///\/\\
\//\//\////////\//\\
\\///\\//\///\/\/\/\
///\\\///////\\\\///
/\\/\\//\///\\/\\\\/
\///\/\\\/\\\\/\\\\\
////\/\\/\\/////\/\/
\\/\\\//\//\\//\\///
////\\\\/\//\\\/\/\/
\//\\\/\\\\///\////\
///\///\\//\\\//\\/\
\/\/\\\/////\//\\\\/

Задача 10 - Елка

Решението на тази задача е по-дълго!

Сега имплементирате кода на една елка. Елката запазва две числа, първото е “сегашното” число с което правим нормалните операции и “виждаме” на екрана, и второто е отделна памет, в която можем да добавяме и изваждаме числа. Първоначално и двете числа са нули.

На един ред се въвежда цяло число или буква, като се редуват, тоест първо е число, след това е буква, след това число, … Първото въведено число директно става новата стойност на сегашното число. Буквата е команда, като може да бъде +,-,*,/, които са обикновените операции с които променяме сегашното число, докато:

След a, s и m трябва да изкарате числото в отделната памет, докато след всички други команди трябва да изкарате сегашното число.

Примери

Вход Изход
5 + 5 * 2 a a - 6 c 10
20
20
40
14
0

Тема: assert


Задача 11 - Термостат

Работите върху термостат, на входа получавате необработени данни от датчика, а ваш колега е написал функция, която превръща тези данни в градуси по Целзий между -20 и 40:

int parseSensor(int s) { return ((((s=(s>>1)&(~0xF617A100))<0x54)?s|0xF01:s&0xCBFF)>>2)-21; }

Все още не сме учили функции, затова просто пльоснете горното нещо във вашия сорс код, над int main() и в main може да я използвате чрез parseSensor(inputValue).

Вашата задача е при определени градуси да връщате съобщение на екрана:

Обаче, това не е всичко. Поглеждате функцията на вашия колега и не сте уверени в нея, обаче нямате документацията за обработка на входа. Единственото нещо, което знаете, е че стойностите от функцията не трябва да са извън обхвата -20 и 40, затова използвайте assert и проверете/тествайте дали това винаги е вярно.

Ето стойности с които може да тествате:

-332447336
-332447416
-332447256
-332447656
-332447576
-332447496
-332447736

На кои стойности функцията на колегата не работи?

Примери Входът е различен от горепосочените стойности (и при него функцията работи коректно)

Вход Изход
-332447376 Warm
-332447536 Cold