Преговор - УПП, Седмица 2, 13.10.2023Конвертиране на данни, побитови оператори, условни оператори

Конвертиране на данни

Побитови оператори

Първо ще ги погледнем чисто теоретично.

Внимавайте, те са различни от логическите оператори!

Означавам побитовите числа с водеща буква “b”! Тоест, числото b1001 е двоичното число 1001, което е десетичното число 9.

 • Побитово отместване на ляво, <<: отмества всеки бит с n позиции на ляво
  Винаги “запълва” с нули (няма разлика между логическо и аритметично ляво отместване)

  b1010 << 1 = b0100
  b0001 << 3 = b1000
  

  (приемаме, че типа данни съхранява само 4 бита данни)

 • Побитово отместване на дясно, >>: отмества всеки бит с n позиции на дясно
  При аритметичното отместване, дупките се запълват с предходната стойност на старшия бит
  При логическото отместване, винаги запълваме с 0
  В C++ има един оператор, дали е аритметическо или логическо се определя от типа

  b1000 >> 1 = b0100 или пък b1100
  b1010 >> 3 = b0001 или пък b1111
  

Примери с код:

int a = 3, b = 5;

int n1 = ~ a; // -4
int n2 = ~ (unsigned int)a; // 4294967292

int i1 = 3 & 5; // 1
int i2 = 3 | 5; // 7
int i3 = 3 ^ 5; // 6

int l1 = b << 1; // 10
int l2 = b << 3; // 40

int r1 = b >> 1; // 2
int r2 = b >> 2; // 1
int r3 = -b >> 1; // -3
int r4 = (unsigned int)b >> 1; // 2
int r5 = (unsigned int)-b >> 1; // 2147483645

Логически оператори

Много приличат на побитовите, обаче побитовите работят върху битове, докато логическите работят върху bool.

 • &&: “логическо и”, ако и двете стойности са true, тогава и резултатът е true

  true && true // true
  false && true // false
  false && false // false
  
 • ||: “логическо или”, само ако и двете са false, тогава е false

  true || true // true
  false || true // true
  false || false // false
  

Условни конструкции

 • if-else: работи като if, обаче след къдравите скоби добавяме else { ... }.

  if (expression) {
   dothing1;
  }
  else {
   dothing2;
  }
  dootherthing;
  

  Ако expression е истина, dothing1 се изпълнява и dothing2 се пропуска изцяло. Аналогично, ако expression е лъжа, dothing1 се изпуска и dothing2 се изпълнява.

  Както с if, ако dothing2 е само един израз, можем да пропуснем къдравите скоби

  if (expression) {
   dothing1;
  }
  else dothing2;
  dootherthing;
  
 • switch: приема стойност и изпълнява случая, при който стойността съвпада с определената

  switch (value) {
   case valueA: doSomething1; break;
   case valueB: doSomething2; break;
   case valueC: doSomething3; break;
  }
  

  Служи като улеснение на синтаксиса:

  if (value == valueA) doSomething1;
  else if (value == valueB) doSomething2;
  else if (value == valueC) doSomething3;
  

  otherwise е като else, това е случая когато не съвпада с никоя стойност. Може да бъде изпуснат.

  Без break изпълнението продължава към следващия case

char characterInput;
std::cin >> characterInput;
switch(characterInput) {
  case 'h':
  case '?': std::cout << "This is a helpful message."; break;
  case 'w': std::cout << "Hello World"; break;
  default: std::cout << "Error"; break;
}