Задачи - УПП, Седмица 13, 12.01.2024

GitHub classroom: classroom.github.com/a/bgiFD6SB

Алтернативни задачи

Считайте задачите от семинара и тези от миналия път като част от днешните задачи. Тоест, за хората които се затрудняват повечко, решете ги и след това се върнете тук. Разбира се, ще помагам и с тях.

1 задача

От входа получавате число N, това е броя на “пробни” думи. След тях получавате още една дума, която е желаната дума. Трябва да изкарате коя пробна дума е най-близка до (различава се с най-малко знаци с) желаната дума.

Всяка дума е на нов ред и е съставена от малки латински букви. Ако има няколко думи с еднаква “близкост”, изкарайте последната от тях.

Примери:

Вход Изход
5
cate
cot
dog
cote
co
cat
cot
4
nask
nmaskl
msdal
task
mask
task

2 задача

В началото получавате неотрицателно цяло число N. След това получавате N на брой редове. Всеки ред е във формата “(Име) (Фамилия) (Брой продадени продукти)”.

Редовете са разбъркани, изкарайте първо име и фамилия на хората с най-много продадени продукти. Ако има няколко хора, които са продали най-много продукти, изкарайте имената им в азбучен ред, първо по фамилия, после по име.

Използвайте само една функция за сортиране! Като подсказка, използвайте указатели към функции за да променяте как тя работи.

question Какво свойство трябва да е изпълнено за сортиращата функция?

Примери:

Вход Изход
Antony Garcia 10
John Doe 9
Joseph Carmichael 10
Steven Wayne 1
Bob Carmichael 10
Holy Wilson 9
Bob Carmichael
Joseph Carmichael
Antony Garcia

3 задача

Ще дефинираме обвито изречение, като редица от букви, за които са изпълнени следните правила:

От входа получавате N и M, те съответстват на матрица от символи с N реда и M колони. В матрицата имате обвити изречения, подредени по такъв начин, че между съседни има със сигурност поне една шпация (която действа като разделител). Допускаме, че при “двусмислици” възможно най-много шпации са част от изречението (а не от разделителя), тоест ако имаме:

A B
. .

тогава двете ни изречения са:

B.
A .

Изкарайте на конзолата всички обвити изречения в матрицата (редът им няма значение).

Примери:

Вход Изход
7 13
Thi A Someth
s i n ing.
s c .
ool
. Good Hel
luc lo.
Ha. k.
Something.
An.
This is cool.
Hello.
Good luck.
Ha.
2 7
B A.
.
A.
B .
3 7
A.
B
.
A.
B .
4 7
A.

B
.
A.
B .
3 6
Big
jumper
.
Big  jumper.

4 задача

В префиксния (или полския) запис слагаме оператора за смятане пред (в ляво от) елементите върху които работи (нормален запис - 1 + 2, полски запис - + 1 2). Ще разглеждаме “многоредови” изрази в полски запис, тоест изрази в които има няколко реда от целочислени стойности, така че трябва да се изчислят няколко израза с еднаква “форма”, но различни стойности.

Един такъв израз изглежда така:

+ 1 2
 3 4
 5 6 .

Точката на края на последния ред задава край на израза. В този пример ще изчислим 1 + 2, 3 + 4 и 5 + 6, тоест ще “върне” три стойности: 3, 7 и 11. Всяка колона в израза е от един и същи “тип”, тоест в една колона винаги ще има числова стойност или някакъв знак. С изключение на точката, всеки знак може да се постави на произволен ред (обаче в една колона не може да има повече от един знак).

Примерно:

 1 - 2  2 63
+ 3  4  7 7
 5  6 * 8 9 .

Това ще изчисли 1 + (2 - 2 * 63), 3 + (4 - 7 * 7) и 5 + (6 - 8 * 9). Израза би направил същото нещо ако примерно всички знаци бяха на първия ред или на последния.

От входа получавате няколко такива израза, докато не получите знака $.

Може да достъпвате стойност от предходни изрази чрез синтаксиса “ИНДЕКС.ИНДЕКС”, където индексите са от 0, първия определя номера на израза, докато втория определя коя стойност искаме. Примерно:

 1 2
+ 3 4
 5 6 .
* 0.0 0.2 .

В последния израз умножаваме от нулевия израз, първата и третата стойност, тоест умножаваме 3 и 11.

Накрая трябва да изкарате всички стойности от последния израз.

warn Погледнете пояснението за вход/изход от последната задача от миналия път.

Пример:

Вход Изход
 1 5
+ 2 6
3 7
4 8 .
- 0.3 0.2 .
* 1.0 0.1 .
1.0 3 0.2 3
- 3 0.3 0.1 1.0
* 0.0 2.0 / 2.0 0.1 .
$
-3 -36 -20