Задачи - УПП, Седмица 1, 06.10.2023

GitHub classroom: classroom.github.com/a/W7hZDMgC

Решения: GitHub

1 задача - Hello, World!

Още от “древни” времена програмистите са си измисляли малки програмки, с които да тестват дали всичко работи. Традиция в модерното време е да изкараш на екрана съобщението “Hello, World!”. Това е главно популяризирано от книгата The C Programming Language, централния материал върху езика С (един от най-значимите езици за програмиране някога).

Изкарайте на екрана съобщението “Hello, World!”.

2 задача - Двойна цифра

Във входа получавате цифра, трябва да върнете нейната числена стойност, умножена по две.

Примери:

Вход Изход
2 4
8 16

Упътване: Цифрата е просто знак, и за да извършите коректно умножението трябва да превърнете знака в число.

3 задача - От Фаренхайт в Целзий

Във входа получавате цяло число, зачитайте го като градуси по Фаренхайт. Трябва да върнете съответните градуси по Целзий (пак като цяло число). Формулата е:

C = (F - 32) * 5/9

Примери:

Вход Изход
32 0
107 41