Допълнително упражнение 2 - УПП, 04.12.2023

GitHub classroom: classroom.github.com/a/CrerXpf6

important Следете внимателно дали триете всичката си динамична памет коректно на всяка подточка! Случвало се е на контролни да се пишат двойки ако всичко друго е коректно, но има неизтрита памет!

Задача - текстов редактор

Ще направим един прост текстов редактор. От входа ще получавате редове текст, в общия случай редовете ще бъдат някакво текстово съдъражение, което ще трябва да запазите в паметта. Определени редове ще имат команди, чрез които ще редактирате вече въведения текст.

Задачата е сравнително голяма, затова е разделена на подточки, като всяка надгражда предходната.

а) въвеждане на текст без команди

Като за начало, нека да имплементираме запазването на текст. От конзолата ще получавате редове текст, всеки ред ще е с максимална дължина от 1024 знака, след това трябва да го запазите.

important Може да използвате масив със статична дължина за буфер, обаче трябва да използвате възможно най-малко памет за “перманентното” запазване на реда текст във вашата програма. Използвайте многомерен масив за запазване на редовете, вместо всичко да се запазва в един голям низ. Това е нужно за бъдещи подточки.

Само за тестване, набързо имплементирайте проверка, ако първата буква от реда е Q, тогава програмата да спре да приема вход, да изкара въведения текст до сега и да приключи.

Пример: Смесен вход/изход

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.

б) функция за извеждане на команди

Команда е един ред текст, като първата буква, различна от шпация, е :. След нея има нула или повече шпации и още една буква, тази буква определя коя команда искаме да използваме. В зависимост от командата, може да имаме параметри, поставени след буквата за командата. Параметрите не съдържат шпации и параметрите са разделени помежду си с поне една шпация.

Тоест, един команден ред ще бъде в този формат (като нещата в квадратните скоби са описания, какво има на конкретното място):

[≥0 шпации]:[≥0 шпации][буква][≥0 шпации][параметър 1][≥1 шпации][параметър 2]...[≥1 шпации][последен параметър]

Командите не се запазват като част от текста.

Имплементирайте функция extractCommand, която приема низ. Ако низът е команда, тогава връща масив от низове, първия от които съдържа буквата, определяща командата, докато останалите низове са параметрите. Ако низът не е команда, тогава връща празен масив.

warn Какво означава празен масив зависи от имплементацията ви. За предпочитане е да не заделяте памет, когато не е нужно.

question Как ще върнем масив? Нужно ли е да връщаме бройката елементи?

Само за тестване, след всеки въведен ред, ако е команда, изкарайте извлечените стойности от extractCommand, със запетайки след всяка. Като при подточка a), ако редът започва с Q, спирате приемане на вход и изкарвате запазения текст.

Пример: Смесен вход/изход

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
:A bcd 012 345
A,bcd,012,345,
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
  :A
A,
  :  A
A,
: A abc
A,abc,
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
 :   A123 456  789 A B   C
A,123,456,789,A,B,C,
Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.

в) команда print

Имплементирайте функция print, която приема масив, съдържащ целия запазен текст, и го изкарва на екрана, като преди всеки ред изкарва неговия номер (първи ред има номер 1, втори има номер 2, так. нат.) с вмъкнати водещи нули (така че всяко число да бъде съставено от един и същ брой знаци). Ако текстът е празен, не изкарва нищо.

Тоест, ако сме въвели текст от 7 реда, print ще изкара:

1 First line
2 Second line
...
7 Last line

Ако сме въвели 23 реда:

01 First line
02 Second line
...
09 Ninth line
10 Tenth line
11 Eleventh line
...
23 Last line

Ако сме въвели 130 реда:

001 First line
...
009 Ninth line
010 Tenth line
...
099 99th line
100 100th line
...
130 Last line

Командата, която използва тази функция, се определя с главната буква P и няма параметри.

За всички команди (за момента само P):

Пример: Смесен вход/изход

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
:M
; Not an editor command
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
:P A 7 n
; Excess parameters
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.

г) команда quit

Вече може да премахнете временната функционалност, където ако реда започва с Q програмата спира и изкарва целия текст. Добавете командата Q, която изкарва на екрана целия текст (без номера на редове) и спира програмата.

Примери: Смесен вход/изход

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:Q 1 2 3
; Excess parameters
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high

д) команда delete

Имплементирайте функцията deleteRow, която получава целия текст, въведен до сега, и номер на реда (редовете се индексират от 1 до N). Тя променя текста, като премахва реда на дадения номер.

important Не забравяйте да промените размера на масива с низове! Не е решение просто да промените указателя към дадения ред на nullptr, не искаме да използваме излишна памет.

question Какъв ще бъде типа на аргумента, който приема целия текст?

Добавете командата D, която приема един параметър - цяло положително число, и го прилага върху функцията deleteRow. Ако номера на реда е невалиден, трябва да изкарате съобщение “; Invalid row number”.

Имплементирайте следните функционалности за всички команди:

Пример: Смесен вход/изход

dAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
:P
1 dAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
:D 1
:P
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
4 est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:D 0
; Invalid row number
:D 8
; Invalid row number
:D A
; Invalid parameter type
:D 4 8 9
; Excess parameters
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
:Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-

e) команда insert

Имплементирайте функция insertRow, която приема целия текст, низ и номер на реда. Функцията вмъква низа в целия текст като ред над този на подадения номер. Ако номерът е над броя въведени редове до сега, редът се вмъква като последен.

Добавете команда O, която приема един параметър - неотрицателен ред. Следващия написан ред ще се вмъкне преди реда на дадения номер, използвайки функцията insertRow. Ако номера е невалиден изкарва “; Invalid row number”.

Пример: Смесен вход/изход

the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:P
1 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:O 1
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:O 0
; Invalid row number
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:O 3
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
4 est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:O 10
He excused
:Q
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
4 est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
5 He excused

ж) команда join

Имплементирайте функция joinRows, която приема текстът, въведен до сега, и номер на ред N. Функцията вмъква текста от ред N+1 в края на ред N, като ги разделя с една шпация. Ред N+1 се изтрива. Ако N е 0 или номера на последния ред, не прави нищо.

important Не забравяйте да промените размера на масива с низове! Не е решение просто да промените указателя към дадения ред на nullptr, не искаме да използваме излишна памет.

Добавете команда J, която приема номер на ред - положително число. Следващия ред ще се вмъкне в края на сегашния, с една шпация между тях, използвайки функцията joinRows. При подаден невалиден ред изкарвате “; Invalid row number”.

Пример: Смесен вход/изход

DAY HAD DAWNED
COLD
AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:P
1 DAY HAD DAWNED
2 COLD
3 AND GRAY WHEN
4 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:J 2
:P
1 DAY HAD DAWNED
2 COLD AND GRAY WHEN
3 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:J 1
:P
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
:J 0
:J 2
:J 8
; Invalid row number
:Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high

з) команда word info

Имплементирайте функция wordOccurrences, която приема целия текст и дума (низ без шпации). Тя изкарва на екрана броя на срещания на дадената дума в целия текст, като изхода е във формата “; N occurrences” (където N е броя на срещания).

Подсказвам, че за следващата подточка ще е полезно ако първо имплементирате функция, която връща броя срещания на дума в един ред.

Добавете команда n, която приема един аргумент - низ беш шпации. Използвайки wordOccurrences изкарва броя срещания на дадена дума в целия текст.

Пример: Смесен вход/изход

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:n the
; 6 occurrences
:n earth
; 0 occurrences
:n earth-bank
; 1 occurrences
:n .
; 3 occurrences
:Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.

и) команда word substitute

Имплементирайте функция substituteWord, която приема целия текст и две думи (низове без шпации). В текстът, всяко срещане на първата дума е заменено с втората дума.

question Какво ще стане с размера на един ред, ако някоя дума/някои думи трябва да се заменят?

Добавете команда s, която приема две думи - низове без шпации. Използвайки функцията substituteWord замества всяко срещане на първата дума с втората.

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:s the of
:p
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 of man turned aside from of main Yukon trail. He climbed of high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through of pine for-
4 est. It was a high bank, and he paused to breaof at of top.
:s of the
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
4 est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:s . !
1 DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
2 the man turned aside from the main Yukon trail! He climbed the high
3 earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
4 est! It was a high bank, and he paused to breathe at the top!
:Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.

й) команда word delete

Имплементирайте функция deleteWord, която приема целия текст и дума (низ без шпации). В текстът, всяко срещане на думата, заедно с излишните шпации около нея, са премахнати. Ето в кои случаи шпации са излишни (където “WORD” е подадената дума, която ще изтрием, а “_” е някаква буква, която не е шпация):

Във всичките случаи, като имам предвид “шпацията е излишна”, означава че тази шпация, заедно с всички съседни. Тоест, WORD _ трябва да стане _, а не _.

Добавете команда d, която приема един параметър - дума, низ без шпации. Използвайки функцията deleteWord премахва самата дума и излишните шпации.

DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
the man turned aside from the main Yukon trail. He climbed the high
earth-bank where a little-traveled trail led east through the pine for-
est. It was a high bank, and he paused to breathe at the top.
:d the
:Q
DAY HAD DAWNED COLD AND GRAY WHEN
man turned aside from main Yukon trail. He climbed high
earth-bank where a little-traveled trail led east through pine for-
est. It was a high bank, and he paused to brea at top.