Задачи - ООП, Седмица 7, 04.04.2024

GitHub classroom: classroom.github.com/a/vvZENbkX

Преговорни

Задача 1 - Голяма петица

< Решение >

Една съставка е композирана от низ (с максимална дължина от 511 знака) определящ името ѝ и грамаж (число с плаваща запетая).

Създайте клас Recipe, към който могат да се прибавят и премахват произволен брой съставки. Имплементирайте голяма петица (голяма четворка плюс move семантики) за него.

Задача 2 - Работа с файлове

< Решение >

От един ред на входа получавате името на текстови файл. Изкарайте на екрана средната една трета от файла, като буквите са в обратен ред.

Лесни задачи

Задача 3

< Решение >

Имплементирайте клас Thermometer, който запазва максималната и минималната възможна температура за измерване, както и сегашната температура, всичките които са цели неотрицателни числа.

Имплементирайте методи SaveText и LoadText, които съответно записват и четат (тоест член-данните стават равни на тези от файла) данните си в/от текстови файл с подадено име. Аналогично имплементирайте SaveBinary и LoadBinary, които работят с двоични файлове.

Задача 4

< Решение >

Имплементирайте клас Street, който запазва скрито името на улицата като низ с произволна дължина и номер като цяло число. Имплементирайте голяма петица.

Имплементирайте методите SaveText, LoadText, SaveBinary, LoadBinary.

Задача 5

< Решение >

За един транспортен билет е нужно скрито да пазим началната и крайната дестинация като динамично-заделени низове с произволна дължина, неговата цена като число с плаваща запетая и идентификационен номер като цяло неотрицателно число.

Имплементирайте голяма петица и четирите функции за запазване и четене от файлове на съответния клас.

Задача 6

< Решение >

Имплементирайте клас Matrix, който запазва стойностите на матрица 2 на 2. Предефинирайте операторите за инкрементиране, декрементиране, събиране, изваждане, умножение и вход/изход от/към поток.

Имплементирайте четирите функции за записване и четене от файлове.

Задача 7

Имплементирайте клас Paragraph, който съдържа текст с много редове в него. Текстът се запазва като низ с произволна дължина, а редовете се разделят със знака '\n'.

Имплементирайте голяма петица. Имплементирайте четирите функции за записване и четене от файлове.

Имплементирайте операторите за събиране, които копират текстът от подадения параграф и го вмъкват в края на сегашния; оператор[] който връща начален указател на i-тия ред; операторите за (лексикографско) сравнение; вход/изход от/към поток.

Трудни задачи

Задача 8

Имплементирайте клас MatrixNМ, който запазва стойностите на матрица с N реда и M колони (подадени на конструктор).

Имплементирайте голяма петица. Имплементирайте четирите функции за записване и четене от файлове.

Имплементирайте операторите за събиране, изваждане, умножение и деление (нека да дефинираме деление на две матрици като умножението на първата матрица по транспонираната втората матрица върху детерминантата ѝ). Ако някоя операция не е възможна, върнете съответна стойност по подразбиране.

Имплементирайте оператор[], като индекса i е числена конкатенация на двете координати, разделени с нула (тоест ако искаме стойността на ред 27 и колона 9, тогава ще въведем индекса 2709). Имплементирайте оператори за равенство, инкрементиране, декрементиране, побитово отместване (прилага се върху всяка стойност в матрицата), логически (&& връща true само ако двете матрици са равни, || връща true ако имат еднакви размерности и съществува поне един равен елемент на еднакви индекси).