Задачи - ООП, Седмица 6, 28.03.2024

GitHub classroom: classroom.github.com/a/rzSTn5pu

warn В задачите за файлове имплементирайте всички нужни проверки и затваряния

Преговорни

1 задача - Копиращ конструктор и оператор=

< Решение >

Имплементирайте структура WoodenPlank, която скрито запазва ширина, дължина и височина на дъската (целочислено), цената ѝ (число с плаваща запетая) и типа дърво (низ с максимум 1024 знака).

Имплементирайте get-ъри, set-ъри, копиращ конструктор, оператор=

2 задача - Голяма четворка

< Решение >

Имплементирайте структура DynamicString, която скрито запазва указател към низ (в динамичната памет) и неговия размер.

Имплементирайте голяма четворка.

Лесни задачи

3 задача

< Решение >

Имплементирайте програма, която отваря файл (създава го, ако вече не е създаден) и вкарва текста “Hello World!” във файла. Името на файла се подава от стандартния вход на един ред.

4 задача

< Решение >

Имплементирайте програма, която приема име на файл от стандартния вход. Изкарайте последния ред от файла.

Редовете са разделени със знака \n.

5 задача

< Решение >

Имплементирайте програма, която приема име на файл от стандартния вход. Изкарайте броя редове и броя думи във файла.

6 задача

< Решение >

От стандартния вход получавате, на два отделни реда, две имена на файлове. Вмъкнете съдържанието на втория файл по средата на първия файл.

7 задача

< Решение >

От стандартния вход получавате числата m и n, както и името на файл (на свой си ред). Изкарайте на екрана от m-тата до n-тата буква (включително) от всеки ред във файла. Първата буква на един ред е на индекс 1.

8 задача

< Решение >

Имплементирайте структура FileBuffer, която в конструктора си приема име на файл, отваря го и запазва (копира) цялото му съдържание в динамичната памет (с указател член-данна).

question Кога трябва да затворим файла?

Имплементирайте голяма четворка.

9 задача

< Решение >

Имплементирайте структура Person, която приема име на човек (низ с максимална дължина от 1024 знака) и неговата възраст (целочислена стойност). Имплементирайте методи Save и Load, които съответно запазват/прочитат данните в (двоичен) файл с подадено име.

Трудни задачи

10 задача

Имплементирайте структура Table, която запазва произволен брой колони и редове с низови стойности. Броя редове/колони може да се уразмерява по време на изпълнение. Имплементирайте голяма четворка.

Имплементирайте методи AddRow и AddColumn, които вмъкват подадените стойности като нов ред/колона на дадения индекс. Аналогично имплементирайте методи RemoveRow и RemoveColumn. Чрез всички тези имплементирайте метода ModifyValue, който променя стойността на клетката на дадените индекси.

Имплементирайте методи Save и Load, които запазват/зреждат таблицата в/от файл с подадено име, в текстовия CSV формат (всеки ред в таблицата е ред във файла, всички стойности в реда от таблицата са разделени със запетая в реда във файла).

11 задача

Имплементирайте структура City, която запазва името на даден град (низ с максимална дължина от 1024 знака) и масив от указатели към други градове, които са негови съседи. Имплементирайте методи AddNeighbour и RemoveNeighbour (броя съседи може да се променя), както и голяма четворка.

Имплементирайте методи Save и Load, които запазват/зреждат всичките достижими градове от сегашния в/от (бинарен) файл с подадено име. Подсказвам, че не можете да запазите указателите ей-така.