Teaching

This is a list of all the subjects I’ve taught professionally.


bg 2023-2024   З520 Обектно-ориентрано програмиране - практикум, КН, 8 група
Хоноруван преподавател във ФМИ на специалност Компютърни науки
bg 2023-2024   3107 Увод в програмирането - практикум, КН, 8 група
Хоноруван преподавател във ФМИ на специалност Компютърни науки